Vid renoveringar och rivningar blir det vanligtvis mycket bygg- och rivningsavfall. Särskilt så i storstäder som Stockholm. Byggbranschens mål är att återvinna minst 50 procent av byggavfallet och gör man rätt skulle man ofta kunna återvinna så mycket som 95 procent. Då många delar innehåller ämnen som är skadliga är det viktigt att allt tas om hand av personer med rätt kunskap.iStock_000006684919XSmall

Alla som bygger och river måste sortera avfallet för att uppfylla kraven i plan- och bygglagen och miljöbalken. Yttersta ansvaret för avfallshanteringen har byggherren.

Miramix jobbar med återvinning / hantering av byggavfall, elavfall, grovsopor och byggsopor i Stockholm!

Innan man påbörjar en rivning bör man alltid göra en materialinventering. Då ser man över vilka material som går att återanvända och vilket avfall som är skadligt.

Exempel på avfall som ska utsorteras och omhändertas på särskilt sätt är elavfall, asbest, lysrör, natriumlampor, kvicksilvertermometrar, oljehaltiga kablar, fogmassor samt isolerrutor med PCB-tätning, kondensatorer med PCB, akrydurgolv med PCB, kylskåp, frysar, klimatanläggningar, brandsläckningsutrustningar, isolering med CFC, träskyddsbehandlat virke, strålkällor samt kvarlämnade kemikalier.

Sorteringen ska ske på plats. Förutom farligt avfall sorterar man ut material som kan återanvändas, material som kan bli nytt material, material som kan energiåtervinnas samt deponiavfall.